در زیر لیست مجوزهای وب سایت مربی‌همراه آورده شده است.